Salgsbetingelser

1. ANVENDELSE – FORHOLDET TIL ANDRE BESTEMMELSER

Alle Stoneart AS tilbud, salg og levering reguleres av disse betingelser og vilkår dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Kjøpers eventuelle innkjøpsbetingelser får anvendelse i den grad de ikke kommer i konflikt med de avtalte leverings- og salgsbetingelser som er inntatt her.

2. KVALITET OG PRODUKTENES EGENSKAPER

Kjøperen har risikoen for at varen i sin helhet passer for hans behov. Valg av fremgangsmåte for montering og tilpassing til andre materialer etc. er kjøpers risiko. Produktene skal overholde de tekniske spesifikasjoner som angitt på Stonearts hjemmeside ved bestilling.

3. PRISFORHOLD

Et tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres innen angitt frist. Tilbud eller avtaler som Stonearts representanter formidler, blir først bindende når de er skriftlig bekreftet av Stoneart gjennom tilbudsbrev eller ordrebekreftelse.

Tilbud gis med forbehold om at det ikke inntrer vesentlige endringer i priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser, fraktrater mv. i tiden frem til varen bestilles eller leveranse skjer. Dersom slike endringer finner sted frem til leveringstidspunktet, har Stoneart rett til å justere sine betingelser tilsvarende. Alle betingelsene i et tilbud er kalkulert på grunnlag av det volumet som tilbudet totalt gjelder, og det tas derfor forbehold om endringer av disse dersom en delbestilling skulle bli aktuell.

Alle ekstraomkostninger ved forhindret transport som ikke skyldes selgeren, betales av kjøper.

4. ORDREBEKREFTELSE

Avtalen er sluttet ved selgerens skriftlige ordrebekreftelse eller ved påbegynt levering. Ordrebekreftelsen er akseptert dersom kjøperen ikke straks (samme, eller påfølgende virkedag) gjør innsigelser.

5. BETALINGSBETINGELSER

Stonearts standard betingelser er betaling før levering om ikke annet er avtalt. For bestillingsvare som produseres etter kjøperens spesifikasjoner, kan Stoneart kreve et depositum før produksjonsstart. Ved avtalt kreditt kan Stoneart kreve at kjøperen stiller tilfredsstillende garanti for riktig betaling. Slikt krav kan fremsettes helt fram til levering. Kjøperens reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar ikke for betaling. Ved overskridelse av betalingsfristen skal kjøperen betale den til enhver tid gjeldende morarente.

6. FAKTURERING

Faktura dateres den dag varen sendes fra selgers lager eller den dag varen er klar til forsendelse i hht. avtale/ordrebekreftelse. Utstedelsesdatoen legges til grunn ved merverdiavgiftsberegningen.

7. SALGSPANT

Det er mellom partene avtalt at selger har salgspant i de leverte varer som er spesifisert i ordrebekreftelse/faktura inntil den kjøpesum som fremkommer i fakturaen, med tillegg av eventuelle morarenter og alle omkostninger, er fullt betalt. Jf. pantelovens § 3.14 – 3-22

8. LEVERING OG RISIKO

Levering skjer ex Works selgers lager (incoterms 2000) dersom ikke annet avtales i ordrebekreftelse. Selgeren velger transport uten ansvar for billigste befraktning.

9. FORSINKET LEVERING

Selgeren har ikke ansvar for forsinket levering av varen eller dens enkelte deler når dette skyldes forhold selgeren ikke er herre over (force majore, jfr. pkt. 16). Ved slik forsinkelse kan kjøperen ikke gjøre krav på erstatning.

Er bestemt leveringstid avtalt og levering tilbys mer enn en måned etter avtalt tid, har kjøperen rett til å heve kjøpet. Er bestemt leveringstid eller tidsrom for levering ikke avtalt, vil kjøper kunne heve kjøpet dersom leveringstiden etter forholdene blir urimelig lang og selger ikke kan tilby varen levert innen en måned etter at kjøper har fremsatt hevingskrav.

For varer som skal tilvirkes/tilpasses, eller som er bestilt med særlige spesifikasjoner for kjøperens formål, kan kjøperen likevel bare heve kjøpet dersom han godtgjør at hans formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet på grunn av forsinkelsen.

Uansett årsak til forsinkelsen er selger ikke ansvarlig for kjøpers indirekte tap.

10. AVBESTILLING

Hvis kjøperen avbestiller varer og/eller tjenester må han betale alle omkostninger ved avbestillingen samt erlegge full erstatning for selgerens tapte fortjeneste og ethvert annet tap og enhver utgift som selgeren måtte ha.

11. UNDERSØKELSESPLIKT OG REKLAMASJON

Kjøperen skal gi skriftlig melding (reklamasjon) til Stoneart om feil eller mangler ved de leverte varer uten ugrunnet opphold og senest innen 3 arbeidsdager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget (gjelder også ved transportskader). Dersom kjøperen ikke skriftlig reklamerer over feil / mangler innen nevnte frist, mister kjøperen retten til å fremsette ethvert krav basert på slike feil / mangler.

12. MANGELFULL LEVERING – ANSVARSFRASKRIVELSE

Foreligger det mangler ved varen eller arbeidet har selgeren valget mellom å avhjelpe mangelen, foreta omlevering eller innrømme prisavslag. Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis varen blir forandret eller reparert av andre enn selgeren uten dennes skriftlige forhåndssamtykke.

Dersom selgeren avhjelper mangelen eller foretar omlevering innen rimelig tid har kjøperen ikke rett til å heve kjøpet. Under ingen omstendighet har kjøperen rett til å heve kjøpet dersom mangelen ikke er vesentlig.

Ut over det som er bestemt ovenfor, påtar selgeren seg intet ansvar for skade eller tap som følge av mangelfull levering. Selgeren har heller intet ansvar for skade eller tap som måtte oppstå for kjøper som følge av varens videre anvendelse eller for annet konsekvensansvar for eksempel direkte eller indirekte produksjonstap, arbeidsutgifter, mulkt, frakt, prisdifferanse, forventet fortjeneste eller for skader som varen har voldt på personer eller ting.

13. AVTALT MAKSIMALANSVAR

Selgerens maksimale erstatningsansvar overfor kjøper er under alle omstendigheter begrenset til verdien av leveransen. Ved flere reklamasjoner begrenses et eventuelt akkumulert ansvar tilsvarende.

14. FRITAKSGRUNNER (FORCE MAJORE)

Som fritaksgrunner regnes enhver omstendighet som vanskeliggjør eller forsinker leveringen både når slike hindringer er generelle og når de rammer selgeren selv, leverandøren eller transportør. Som fritaksgrunner ansees bl.a. blokade, rekvirering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, import- eller eksportforbud, lisensnektelse, herunder fare for å bli oppført på svarteliste, brensel eller annen energirasjonering, strømstans, arbeidskonflikter av enhver art, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, vannmangel, uvær, snø- og ishindringer, oversvømmelse eller annen uvanlig hindring som skyldes vær- eller andre naturgitte forhold, havari, herunder maskinhavari, brann, epidemi, kassasjon av materialer, leverandørers konkurs, annullasjon eller forsinkelse, offentlige reguleringer eller forsinkelser fra underleverandør, importør eller transportselskap.

15. TVISTER

Enhver tvist mellom kjøperen og Stoneart knyttet til innholdet i disse salgs- og leverings­betingelser, herunder avtaler inngått i tilknytning til dem, skal forsøkes løst ved forhandlinger. I den forbindelse er partene enige om i rimelig utstrekning å gjennomføre mekling i henhold til Den Norske Advokatforenings regler om advokatmekling. Meklingsmannen skal oppnevnes av partene i fellesskap, eller dersom disse ikke blir enige, av formann i Den Norske Advokatforening. Dersom slik mekling ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær domstolsbehandling Larvik Tingrett som verneting.

Avtaleforhold reguleres av Norsk Lov.